Skip to content


English language

برای زن، زندگی، آزادی

فعالیت های اجتماعی

کمک های بشر دوستانه، آگاهی رسانی اجتماعی، همکاری با ارگانهایی مانند عفو بین الملل، یونیسف و کمپهای پناهندگی و امور پناهجویان از جمله فعالیتهای ماست.

فعالیت های ضد مذهبی

فعالیت اصلی ما در گروه اکس مسلم اسکاندیناوی میباشد. هدف ما آگاهی بخشیدن و نقد مذهب و اسلام سیاسی میباشد و این شامل مسلمانان و مسیحیان و همه کسانی که اعتقادات مذهبی دارند نمیباشد.

فعالیت های سیاسی

هدف ما پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی جهت سرنگونی حکومت اسلامی درایران است. حوزه فعالیتهای ما در دانمارک و در همکاری با کمیته های بین المللی علیه اعدام و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

آخرین پست ها

توماج
Toomaj Salehi

Be the voice Toomaj is a Iranian rapper who was arrested during iranian revolution…

تظاهرات 21-12-2022

حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

تضاهرات 21-12-2022

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

تضاهرات 21-12-2022

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

برای آزادی ایران تلاش کنیم
کمک کنیم در کنار هم دنیایی بهتر بسازیم

انجمن آزادی ایران به انجام فعالیت های خود جوش پرداخته
و تلاش های بدون چشم داشت داشته و خواهد داشت.